Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w ramach działalności statutowej udostępnia na miejscu swoje zbiory badaczom oraz wykonuje na zlecenie kwerendy polegające na wyszukiwaniu informacji, dokumentów i muzealiów dotyczących tematyki jenieckiej, w tym losów jeńców wojennych.

Przed planowaną wizytą w archiwum prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z zasobu archiwalnego należącego do muzeum.

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni/pracowni muzeum

Zgłoszenie

 1. Aby skorzystać z materiałów archiwalnych z zasobu muzeum, należy wypełnić zgłoszenie (do pobrania tutaj), zawierające dane zgłaszającego oraz informacje o zakresie poszukiwanych danych.
 2. Studenci dodatkowo powinni złożyć pismo polecające z uczelni podpisane przez opiekuna naukowego.
 3. Inne osoby (z wyjątkiem pracowników naukowych uczelni wyższych oraz placówek badawczych) powinny przedstawić pismo polecające od instytucji bądź urzędu, dla których prowadzą badania naukowe.
 4. Częścią zgłoszenia są oświadczenia o zakresie wykorzystania informacji zawartych w archiwaliach.
 5. W przypadku niewypełnienia zgłoszenia oraz braku pisma polecającego, materiały archiwalne nie zostaną udostępnione.
 6. W zgłoszeniu należy podać nazwy zbiorów archiwalnych objętych zgłoszeniem. Informacje te należy znaleźć samodzielnie, korzystając z inwentarzy książkowych, kartkowych i spisów, które znajdują się w archiwum muzeum. Pomocy w tym zakresie udzielają na miejscu pracownicy archiwum.
 7. Zgłoszenie należy podpisać własnoręcznie – podpis stanowi potwierdzenie, że użytkownik zapoznał się z regulaminem korzystania z materiałów archiwalnym muzeum.

Udostępnianie

 1. Materiały archiwalne lub ich reprodukcje (w tym także mikrofilmy) udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu). Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej. Rewersy powinny być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami) z pełną nazwą zbioru archiwalnego bądź przyjętym skrótem nazwy.
 2. Jednorazowo można zamówić do 10 jednostek archiwalnych. Wyjątek stanowią osoby przyjezdne, którym można udostępnić łącznie do 20 jednostek w danym dniu.
 3. Z czytelni/pracowni muzeum mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
 4. Kopiowanie materiałów archiwalnych może zostać ograniczone ze względu na ich stan. Posługiwanie się przez użytkowników własnymi urządzeniami kopiującymi wymaga zgody Dyrektora Muzeum i podlega opłacie według cennika.
 5. Po zakończeniu korzystania z materiałów archiwalnych należy je oddać dyżurującemu pracownikowi, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie.
 6. Materiały znajdujące się w podręcznym depozycie przechowywane są przez tydzień, chyba że użytkownik zawiadomi o chęci dalszego korzystania z nich.
 7. Jednorazowo wydawane są dwie jednostki archiwalne. Szczególnie cenne materiały archiwalne udostępniane są pojedynczo.
 8. Udostępnianie kartoteki jeńców wojennych odbywa się tylko za zgodą Dyrektora muzeum.

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych

 1. Podczas korzystania z materiałów nie należy:

  a) zmieniać porządku w układzie wykorzystywanych materiałów archiwalnych;

  b) zamieszczać na materiałach jakichkolwiek notatek, uwag i znaków;

  c) sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach;

  d) udostępniać archiwaliów innym użytkownikom pracowni;

  e) pozostawiać materiałów archiwalnych na stołach po zakończeniu pracy
 2. Do czytelni/pracowni muzeum nie należy wnosić przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenia dokumentów (w tym artykułów spożywczych itp.), a także teczek i toreb, z wyjątkiem toreb przeznaczonych do transportu komputerów przenośnych.
 3. Przy korzystaniu z mikrofilmów należy ostrożnie zakładać taśmę mikrofilmową do czytnika, aby jej nie porysować i nie nadłamać. W razie potrzeby pomocy w tym zakresie udzielają pracownicy archiwum.
 4. Kopiowanie materiałów archiwalnych odbywa się po złożeniu przez użytkownika zlecenia na wykonanie kopii. Zlecenie może zostać zrealizowane w tym samym dniu bądź w późniejszym terminie. Koszt usług kopiowania określa cennik specjalistycznych usług archiwalnych.
 5. Nieprzestrzeganie ww. zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań może skutkować wydaniem przez Dyrektora muzeum decyzji o odmowie udostępniania materiałów archiwalnych.

 

Pełen tekst regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych muzeum znajduje się tutaj.