Sieć Liga Pamięci Jenieckiej

Aktualności

O sieci

Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej” to wyjątkowe konsorcjum integrujące instytucje i środowiska, które zajmują się jenieckimi miejscami pamięci w Polsce (i Europie), by wspólnie upowszechniać wiedzę o ich historii i historii ludzi internowanych tam w latach II wojny światowej, oraz o zagadnieniach pokrewnych. Synergia tych instytucji i środowisk służy lepszemu wykorzystaniu ich potencjału, dzięki czemu przekaz „przeciwko wojnie” wynikający z pamięci jenieckiej, zostaje – zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – wzmocniony.

Działalność Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej” koncentruje się na pięciu obszarach: badaniach naukowych, edukacji, wystawiennictwie, upamiętnieniach oraz promocji. Jest realizowana na partnerskich zasadach współpracy wszystkich członków. Pracą Sieci koordynuje Rada Konsorcjum, którą tworzą reprezentanci członków-założycieli oraz osoby zaproszone, wspiera zaś Konwent Honorowy Ligi, powoływany przez Radę i działający w okresach kadencyjnych.

Na działalność Sieci składają się inicjatywy poszczególnych członków, aktywizujące współtworzące ją środowiska, sukcesywnie korzystnie modyfikowane w celu usprawnienia pracy oraz osiągania lepszych wyników. Zasadniczym celem Sieci jest rzetelne i interesujące opowiadanie o jeńcach i miejscach ich internowania podczas II wojny światowej, tj. edukacja dla pokoju i przeciwdziałanie konfliktom zbrojnym tak, by rozwijane postawy sprzyjały przeciwdziałaniu przemocy dzisiaj i w przyszłości. Program Sieci jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, zarówno polskich jak i zagranicznych

Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej” istnieje od 2022 r. Jej inicjatorem i liderem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, które od początku swojego istnienia w 1965 r. realizuje działania służące badaniu i popularyzacji wiedzy o miejscach związanych z jeńcami wojennymi, w szczególności na terenie Polski, oraz o ich losach podczas II wojny światowej. Robi to monitorując zmieniający się stan zachowania pozostałości obozowych, wspierając wiedzą osoby i instytucje o podobnych zainteresowaniach, gromadząc i opracowując jenieckie artefakty, prowadząc badania naukowe oraz działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną, organizując seminaria i konferencje naukowe, a także spotkania byłych jeńców i ich rodzin.

Idea Sieci wywodzi się z ogólnopolskiej konferencji naukowej Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?, realizowanej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych od 2017 r. co dwa lata oraz ogólnopolskich spotkań rodzin polskich jeńców wojennych, odbywanych rokrocznie od 2016 r.

Członkowie