Zbiory Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych tworzą obiekty związane z jenieckimi losami żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej i miejscami, w których byli oni przetrzymywani podczas II wojny światowej. Należą tu także pamiątki po żołnierzach izolowanych w ZSRR i obozach dla internowanych znajdujących się na terytorium państw neutralnych. Istotną część zbiorów stanowią wreszcie świadectwa obozowej historii Lamsdorf, również sprzed II wojny światowej. Zbiory naszego muzeum są zaliczane do najcenniejszych i największych w Polsce. Duża ich część została nam przekazana przez byłych jeńców i ich rodziny oraz różne instytucje i organizacje.

Na zasób muzeum składają się archiwalia i muzealia, a także księgozbiór. Nasze zbiory powiększają się dzięki darowiznom, zakupom, depozytom oraz pracom archeologicznym i eksploracji terenów poobozowych w Łambinowicach. Opiekę nad archiwaliami i księgozbiorem w Opolu sprawuje Archiwum, natomiast nad muzealiami – Dział Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach. Archiwalia i muzealia są udostępniane badaczom po wypełnieniu wniosku i otrzymaniu zgody Dyrektora.

Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy posiadają jeszcze pamiątki związane z jeńcami wojennymi, o przekazanie ich do naszego muzeum. Zostaną tu otoczone profesjonalną opieką i będą cennym świadectwem czasu niewoli.