Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” nr RPOP.05.03.01-16-0040/16

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez wsparcie jednej z najważniejszych instytucji kultury w województwie opolskim – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Cele pośrednie:

  • poprawa stanu infrastruktury beneficjenta,
  • wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego regionu,
  • poprawa kompetencji kulturowych i wzmocnienie tożsamości mieszkańców regionu,  

Wartość projektu: 4 000 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
3 266 618,79 zł

Krótki opis projektu:
Beneficjentem projektu jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (dalej: CMJW). Projekt realizowany jest w partnerstwie przez CMJW i Zespół Szkół in. Polskich Noblistów w Łambinowicach. Projekt realizowany będzie w obiektach CMJW wpisanych do rejestru zabytków: budynek w Opolu przy ul. Minorytów 3, Budynek w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4, Teren byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf (Łambinowice)–Miejsce Pamięci Narodowej. Wnioskowany projekt ma na celu zwiększenie dostępności zasobów kulturowych poprzez konserwację i efektywne wykorzystanie ważnego elementu dziedzictwa regionu oraz szereg inwestycji w poprawę warunków realizacji celów statutowych jednostki. Pod względem rzeczowym, projekt podzielony został na następujące zadania: 1.Studium Wykonalności, 2.Prace konserwatorskie pozostałości poobozowych po Stalagu 318/VIII F (344) w Łamb., 3.Projekt i realizacja wystawy edukacyjnej i nośników informacji terenowej (konkurs architektoniczny), 4.Przygotowanie zabytków ruchomych na cele ekspozycji, 5.Przebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania terenu byłego obozu, 6.Przygotowanie informatora dot. nowej wystawy edukacyjnej, 7.Przygotowanie scenariuszy zajęć muzealnych w oparciu o nową wystawę edukacyjną, 8.Remont i doposażenie budynku Muzeum w Opolu, 9.Termomodernizacja ściany zewnętrznej budynku Muzeum w Opolu, 10.Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją barier architekt. wokół budynku Muzeum w Opolu, 11.Modernizacja oraz zakup wyposażenia do magazynu archiwaliów w budynku Muzeum w Opolu, 12.Zakup niezbędnego wyposażenia dla bud. Muzeum w Łamb., 13.Promocja projektu, 14.Zarządzanie projektem. W wyniku wsparcia UE powstaną następ. produkty: 2 szt. zabytków nieruchomych, 25 szt. zabytków ruchomych, 1 szt. instytucji kultury, 2 szt. obiektów dziedzictwa, 2 szt. obiektów zasobów kultury, 1 szt. projektu w ramach którego sfinansowano racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  576 462,14 zł w ramach umowy nr 07508/17/FPK/DFE oraz przez Samorząd Województwa Opolskiego.