Cennik specjalistycznych usług archiwalnych

Kserokopie
materiałów archiwalnych - 3 zł/do formatu A4
materiałów archiwalnych - 6 zł/format A3
materiałów niearchiwalnych – 0,40 zł/format A4

Skany
materiałów archiwalnych - 7 zł (+ cena nośnika)
materiałów niearchiwalnych - 1,5 zł (+ cena nośnika)

Reprografia poza Muzeum
wykonywanie reprodukcji archiwaliów i muzealiów na zewnątrz za pośrednictwem pracowników Muzeum (tylko w przypadku braku takich możliwości w Muzeum) – kserokopie barwne, fotokopie, mikrofilmy itp.
Cena wykonawcy + 30 zł za godzinę pracownika, nie mniej jednak niż za ½ godziny

Zgoda na prezentację
Wyrażenie zgody przez Muzeum na prezentację jego zbiorów w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, informacyjnych - 30 zł od obiektu
Wyrażenie zgody przez Muzeum na prezentację jego zbiorów w publikacjach komercyjnych (plakat, folder, kalendarz itp.) - 50 zł od obiektu
sieciach informatycznych - 50 zł od obiektu
programach radiowych, telewizyjnych i filmowych - 50-70 zł od obiektu
reklamach - 110-130 zł od obiektu

Kwerendy
Przeprowadzenie kwerend tematycznych (wyszukiwanie informacji oraz dokumentów i muzealiów) - 40 zł za 1 godzinę pracy, nie mniej jednak niż ½ godziny

Udostępnianie tematycznych raportów z muzealnych baz danych
wydruk - 2 zł/format A4
wydruk - 4 zł/format A3
kopia cyfrowa, transmisja danych - 5zł za 1 MB


  1. Zamawiający w kraju mogą uiszczać należności w kasie Muzeum lub przekazywać je na konto: PKO BP S.A.II Oddz. Opole – 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502. W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w euro lub dolarach USA, przelewem na rachunek bankowy Muzeum: BPKOPLPW PL 401020 3668 0000 5302 0123 7502,przeliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie koszty bankowe pokrywają zamawiający (korzystając z opcji OUR).
  2. Za reprografie nietypowe lub o dużej skali trudności w ich wykonaniu, ceny określone w cenniku, w zależności od stopnia trudności, mogą być podwyższone do 300%. O podwyższeniu opłat decyduje Dyrektor Muzeum.
  3. Za wykonanie usługi reprograficznej w terminie ekspresowym, ceny podwyższa się o 200%. Do kwoty należności obliczonej wg powyższych zasad dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od Muzeum z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.
  4. Zniżki stosowane w opłatach za usługi reprograficzne. Pracownikom naukowym, studentom, muzealnikom na potrzeby ich pracy naukowej udziela się zniżki w wysokości 60% cen podstawowych. Zniżki stosuje się do zamówień nie przekraczających łącznie 100 stron ksero, 20 skanów i 10 fotografii w ciągu 1 roku kalendarzowego. Za pracowników naukowych uważa się absolwentów wyższych uczelni, którzy w zgłoszeniu użytkownika albo zamówieniu usługi określili cel naukowy i temat pracy. Dyrektor Muzeum może uznać osobę, która legitymuje się dorobkiem pisarskim i prowadzi poszukiwania naukowe, a nie jest absolwentem wyższej uczelni, za spełniającą warunki korzystania z ulgi przysługującej pracownikom naukowym.
  5. Opłata za specjalistyczne usługi archiwalne pobierana jest przed wysłaniem zamówionych reprodukcji, wyników kwerendy lub udzieleniem zgody na prezentację. Wysyłka następuje po wpłaceniu należnej kwoty przez zamawiającego na konto Muzeum.
  6. W przypadku usług nie objętych zarządzeniem, wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor Muzeum.