Załącznik do Zarządzenia Nr /2011
Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu z dnia 4 maja 2011 r.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni/pracowni
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

§1

 1. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni/pracowni Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: Muzeum) zobowiązana jest do wypełnienia Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Obejmuje ono dane użytkownika oraz charakterystykę zamierzonych poszukiwań archiwalnych. W przypadku studentów wymagane jest pismo polecające z uczelni podpisane przez opiekuna naukowego. Inne osoby (z wyjątkiem pracowników naukowych uczelni wyższych oraz placówek badawczych) zobowiązane są do przedstawienie pisma polecającego od instytucji bądź urzędu, dla których bądź pod kierunkiem których prowadzą badania naukowe.
 2. Podanie informacji niezbędnych dla bieżącego zarządzania udostępnieniem archiwaliów jest obligatoryjne.
 3. Zgłoszenie musi być ponadto uzupełnione o dodatkowe oświadczenia dotyczące zakresu wykorzystania informacji zawartych archiwaliach – o ile użytek z ich podlega prawnym ograniczeniom.
 4. W przypadku niewypełnienia Zgłoszenia oraz braku pisma polecającego, materiały archiwalne nie zostaną udostępnione.

§2

 1. Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia wyszukiwane są przez użytkowników zasobu samodzielnie.
 2. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią posiadane przez Muzeum środki ewidencyjne (inwentarze książkowe, kartkowe, spisy) i opracowania informacyjne.
 3. Pomoce ewidencyjno-informacyjne znajdują się w Archiwum i istnieje możliwość udostępnienia ich przed złożeniem Zgłoszenia.
 4. Ogólnych informacji o zasobie Muzeum, dostępnych pomocach ewidencyjno informacyjnych i o zasadach udostępniania archiwaliów udzielają pracownicy Archiwum.

§3

Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu). Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej. Wypełnione rewersy oddaje się pracownikowi Archiwum. Powinny one być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami) z pełną nazwą zespołu bądź przyjętym skrótem nazwy.

§4

 1. Użytkownik może zamówić jednorazowo do 10 jednostek archiwalnych. Wyjątek stanowią osoby przyjezdne, którym można udostępnić łącznie do 20 jednostek w danym dniu. W uzasadnionych przypadkach limit może być zmieniony. Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów, z czytelni/pracowni nie mogą korzystać jednocześnie więcej niż cztery osoby.
 2. Udostępnianie i kopiowanie materiałów archiwalnych może zostać ograniczone ze względu na stan ich uporządkowania, a także ich zły stan fizyczny. Materiały archiwalne wymagające specjalnego przygotowania (np. paginacji, zszycia, konserwacji), są udostępniane po przeprowadzeniu tych prac.
 3. Po każdorazowym zakończeniu pracy korzystający z materiałów archiwalnych zwraca je dyżurującemu pracownikowi, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie.
 4. Jeżeli przerwa w korzystaniu z akt znajdujących się w podręcznym depozycie przekroczy tydzień, a użytkownik nie zawiadomił o chęci dalszego korzystania z nich, są one zwracane do magazynu bez dyspozycji użytkownika. Podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego zamówienia.
 5. Jednorazowo wydawane są dwie jednostki archiwalne. Jednostki archiwalne szczególnie cenne udostępnia się pojedynczo.
 6. Użytkownik materiałów archiwalnych korzysta z nich w ramach złożonego przezeń Zgłoszenia, nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.
 7. Użytkownikowi nie wolno:
 • zmieniać porządku w układzie wykorzystywanych materiałów archiwalnych,
 • zamieszczać jakichkolwiek notatek, uwag i znaków,
 • sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach,
 • udostępniać archiwaliów innym użytkownikom pracowni ani pozostawiać materiałów archiwalnych na stołach po zakończeniu pracy.

§5

Udostępnianie kartoteki jeńców wojennych odbywa się tylko za zgodą Dyrektora Muzeum.

§6

 1. Do czytelni/pracowni Muzeum nie należy wnosić przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenia dokumentów (w tym artykułów spożywczych itp.), a także teczek i toreb. Wyjątek stanowią torby przeznaczone do transportu przenośnych komputerów; inne odstępstwa od powyższej zasady wymagają każdorazowego uzgodnienia z pracownikami.
 2. Udostępnienie materiałów archiwalnych nie uprawnia do samodzielnego ich reprodukowania. Posługiwanie się przez użytkowników własnymi urządzeniami kopiującymi wymaga zgody Dyrektora Muzeum i podlega opłacie według cennika.
 3. Mikrofilmy i reprodukcje materiałów archiwalnych zamawia się analogicznie jak materiały oryginalne.
 4. Przy korzystaniu z mikrofilmów należy ostrożnie zakładać taśmę mikrofilmową do czytnika, aby jej nie porysować i nie nadłamać. W celu uruchomienia czytnika użytkownik może zwrócić się do pracownika o pomoc.
 5. Kopiowanie materiałów archiwalnych odbywa się po przedłożeniu przez użytkownika zlecenia na ich wykonanie.
 6. Ze względu na zły stan zachowania archiwaliów Muzeum może odmówić wykonania kopii.
 7. W zależności od ilości i rodzaju archiwaliów kopie mogą zostać sporządzone w dniu zlecenia bądźw późniejszym terminie.
 8. Koszt poszczególnych usług jest zgodny z aktualnym Cennikiem specjalistycznych usług archiwalnych.

§7

Użytkownik chcący skorzystać z zasobu archiwalnego powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z regulaminem. Podpis należy złożyć w odpowiedniej rubryce Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego.

§8

Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań może spowodować wydanie przez Dyrektora Muzeum decyzji o odmowie bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych.