Posiedzenie Rady Muzeum – relacja

W poniedziałek, 10 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Kadencja obecnej Rady trwa do 2026 r. Spotkanie przebiegło w formule hybrydowej, przy czym w opolskiej siedzibie Muzeum stawiła się większość osób zaangażowanych w działalność tego ważnego dla rozwoju naszej instytucji podmiotu.

Zgodnie z porządkiem obrad, po otwarciu posiedzenia Rady, stwierdzono jego prawidłowość w kontekście zdolności Rady do podejmowania uchwał, po czym przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia.

Zasadniczą część spotkania wypełniły informacje dyrektor Muzeum dr Violetty Rezler-Wasielewskiej o działalności Muzeum w 2023 r. oraz o zadaniach wynikających z planu pracy na rok 2024. Rada mocą uchwał zarówno pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, jak i zatwierdziła plan pracy CMJW na 2024 r. Po dyrektor Muzeum głos zabrał prof. Adam Szpaderski, odpowiedzialny za koncepcję strategii rozwoju CMJW w latach 2024–2030. Rzeczowo nakreślone założenia strategii, wynikające z głównego celu, jakim jest włączenie Muzeum w szeroki międzynarodowy krąg współpracy i wpływu na różne grupy odbiorców, znalazły u członków Rady aprobatę, formalnie wyrażoną poprzez zatwierdzenie przedłożonego dokumentu.

Ostatnia część posiedzenia, wzorem lat ubiegłych, poświęcona była dyskusji, w trakcie której rozmawiano m.in. o naukowych planach Muzeum w szerszej perspektywie. Sumując wszystkie głosy, należy stwierdzić, że praca Muzeum w ostatnim roku sprawozdawczym została przez członków Rady oceniona wysoko.

 

wstecz