Oferta pracy

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: księgowy.

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWY - 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) profil: rachunkowość i finanse,

3) co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i podatków.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenia zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności: w biurach rachunkowych i podatkowych,

2) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach: w instytucjach kultury, a w szczególności w muzeach,

3) dobra znajomość obsługi programów komputerowych, pożądana znajomość obsługi programu Symfonia, programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,

4) umiejętność obsługi kopiarki, drukarki oraz skanera,

5) umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

- ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,

- samodzielne przygotowywanie deklaracji VAT, VAT-UE,

- bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych,

- znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz programów księgowych,

- znajomość programu Symfonia,

- prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,

- uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,

- kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,

- przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,

- kontrola płatności należności i zobowiązań, w tym naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzenie tabel amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami i przygotowanie planu amortyzacji,

- prowadzenie ewidencji pozabilansowej wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków strukturalnych i programów.

2) Zadania okresowe

Rozliczanie inwentaryzacji, obejmujące czynności dotyczące zgromadzenia dokumentów (arkuszy spisowych, protokołów z uzgodnień i porównań danych, protokołów komisji inwentaryzacyjnej dotyczących ustalenia różnic) i ich weryfikację, przyjęcie wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych, wycenę składników majątku objętych spisem z natury oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wraz z ich ewidencją w księgach rachunkowych.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15.02.2013 r. godz. 15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko Księgowy".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie www.cmjw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

Uwaga:

Warunki płacowe:

1) wynagrodzenie zasadnicze 900 zł brutto.

Dodatki:

1) martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,

3) wysługa lat.

wstecz