Przygotowania do prac konserwatorskich na terenie dawnego Russenlager

Przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych i konserwatorskich na terenach poobozowych po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf weszły w nową fazę. Pozwoliło na to podpisanie 15 czerwca br. umowy na ich wykonanie. To ważne przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki środkom unijnym (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Promesa).

Przedmiotem prac są przede wszystkim relikty ośmiu baraków dawnego obozu jenieckiego. Od zakończenia II wojny światowej nie były one poddane gruntownie konserwacji, która jest niezbędna dla ich zabezpieczenia. Planowane jest wykonanie hydrofobizacji korony murów i wzmocnienie przyporami i podporami stalowymi miejsc odkształcenia. Oprócz tego z budowli zostanie usunięta roślinność, wykonany drenaż, zaś na drogach obozowych pojawi się kruszywo identyczne z dotychczasowym. Charakter miejsca nie ulegnie zmianie.

Wykonawcą robót jest firma ALTA sp. z o.o. z Wrocławia, a koszt realizacji wynosi 2 583 000,00 zł. Działanie podjęte jest w ramach projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i zakupem niezbędnego wyposażenia”.

wstecz