Zasady etyki publikacyjnej

  1. Stosowane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (zwanym dalej: Wydawnictwem) standardy etyczne oparte są na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na zasadach etycznych obowiązujących w innych wydawnictwach naukowych.
  2. Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron uczestniczących w procesie wydawniczym.
  3. Wydawnictwo kieruje się sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania przedłożonych do druku prac. Decyzja o przyjęciu pracy do druku podejmowana jest w sposób jawny i przejrzysty, w oparciu o jej znaczenie, oryginalność, przejrzystość, wpływ na rozwój nauki oraz na podstawie 1-2 niezależnych recenzji, sporządzonych na piśmie przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce. Recenzenci powinni dokładnie zapoznać się z recenzowaną pracą i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jej wartość poznawczą, aktualność tematyki, oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność metodologiczną oraz językową.
  4. Autorzy przedłożonych prac są zobowiązani do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób. Od autorów wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację.
  5. Wydawnictwo przykłada dużą uwagę na przestrzeganie przez autorów właściwych zasad w zakresie wiarygodności źródeł, na które się powołują, a także stosowania cytatów i zapożyczeń. W przypadku stwierdzenia przejawów nierzetelności naukowej (np. plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship, itd.), Wydawnictwo ma obowiązek odrzucić tekst, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  6. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i współpracowników.