Procedura recenzowania

  1. Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie.
  2. Praca ta jest poddawana przez redakcję wstępnej ocenie i kwalifikacji.
  3. Tekst niezgodny z profilem Wydawnictwa, pozbawiony cech pracy naukowej lub zawierający ewidentne błędy ulega odrzuceniu, o czym zostaje poinformowany autor.
  4. Praca zakwalifikowana poddana jest procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji. W tym celu praca przekazana jest niezależnym recenzentom, najbardziej kompetentnym specjalistom w danej dziedzinie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
  5. Recenzenci powinni dokładnie zapoznać się z recenzowaną pracą i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jej wartość poznawczą, aktualność tematyki, oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność metodologiczną oraz językową. Każda recenzja musi spełnić merytoryczne i formalne wymagania recenzji naukowej, mieć formę pisemną i powinna kończyć się jednoznaczną konkluzją: a) odrzucenia tekstu – tekst nie kwalifikuje się do druku, b) jego zakwalifikowania do opublikowania bez poprawek, c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu wskazanych przez recenzenta uzupełnień, zmian merytorycznych lub poprawek.
  6. Autor jest informowany o wynikach recenzji, którą otrzymuje do wglądu, aby móc ustosunkować się do uwag recenzentów, w tym przygotować poprawiony tekst.
  7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny.