WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA PRZYJACÓŁ CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH
45-017 OPOLE, ul. MINORYTÓW 3
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 Nr 1118 z póżn.zm.).

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zostało założone 29 grudnia 2004 r. i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Nazwa i siedziba jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 45-017 Opole, ul. Minorytów 3, wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS: 0000224452 z dnia 29.12.2004 r.

3. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest merytoryczne i finansowe wspieranie muzeum w realizacji jego statutowej działalności, w szczególności w zakresie gromadzenia i ochrony pamiątek historycznych, w sferze naukowo-badawczej, edukacyjnej, wydawniczej oraz wystawienniczej i upamiętniającej.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.

6. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, gdyż nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności w dotychczasowym zakresie.

8. Stowarzyszenie przyjęło zasady (politykę) rachunkowości, które przyjmują, że:

a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i wchodzące w jego skład okresy miesięczne do sumowania zapisów kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

b) aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący :

- aktywa trwałe – wycena według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości,

- rzeczowe składniki majątku obrotowego – według cen nabycia w odniesieniu do materiałów i towarów oraz według kosztu wytworzenia dla wyrobów gotowych nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,

- należności w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

- fundusze własne oraz pozostałe składniki - według wartości nominalnej,

c) zakładowy plan kont jest opracowany we własnym zakresie. Odwołuje się do ustaleń zawartych w wydawnictwach fachowych. Zasady podane w tych wydawnictwach stosuje się z uwzględnieniem specyfiki jednostki,

d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- sposób liczenia - w wysokości uznawanej za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym - liniowo,

- występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego – nie występuje,

e) rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym,

f) jednostka korzysta ze systemów informatycznych przetwarzania danych, tj. z programu finansowo-księgowego Krawiec FS, który zawiera elementy wymagane w ustawie o rachunkowości.


Opole, 27 marca 2019 r.
Agnieszka Lechun
 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Członek – Jerzy Krasnodębski
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła