Plan działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 2019 r.

1. W zakresie organizowania i współorganizowania konkursów, warsztatów, lekcji i prelekcji muzealnych, spotkań z ludźmi kultury i nauki:

  • współorganizację i dofinansowanie dwóch cyklicznie odbywających się konkursów: współorganizowanego przez Stowarzyszenie Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci – XXVII edycji (finał: 5 kwietnia br.) oraz Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” – XI edycję (finał: 7 czerwca br.). Przewiduje się dofinansowanie organizacji obydwu przedsięwzięć kwotą 1500 zł brutto,
  • organizację we współpracy z CMJW sześciu spotkań w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” oraz siedmiu spotkań w ramach „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”.

2. W zakresie opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach:

  • gromadzenie środków na konserwację krzyży na grobach jeńców serbskich z lat I wojny światowej oraz przekazanie ich na ten cel w przypadku podpisania porozumienia z władzami Gminy Łambinowice. Obecnie zgromadzona kwota to 4 430,87 zł brutto.

3. W zakresie pozyskiwania środków w otwartych konkursach ofert i współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi:

  • złożenie wniosku w otwartym konkursie ofert Prezydenta Miasta Opola na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa – na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję mapy opolskich instytucji kultury, biorących udział w Nocy Muzeów w Opolu (18 czerwca br.).

4. W zakresie promocji Stowarzyszenia:

  • wydanie kalendarzyka Stowarzyszenia na rok 2020 (z informacją o możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego),
  • opracowanie i wdrożenie logo Stowarzyszenia (na ten cel Zarząd zdecydował się przeznaczyć kwotę w wysokości 1000 zł brutto),
  • przygotowywanie informacji o działalności Stowarzyszenia na stronę CMJW.

5. W zakresie pozyskiwania środków finansowych od osób prawnych i fizycznych na wspieranie działalności muzeum i utrzymanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach:

  • zabiegi o pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i członków wspierających,
  • propagowanie działalności Stowarzyszenia i idei przeznaczania na jego cel 1% należnego podatku dochodowego, m.in. poprzez zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na rozmaitych stronach internetowych i portalach informacyjnych; przygotowywanie apeli do członków Stowarzyszenia i osób dotychczas udzielających mu tego typu wsparcia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Członek – Jerzy Krasnodębski