Warunki przyjmowania prac do druku w "Łambinowickim Roczniku Muzealnym"

 1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 tys. znaków, margines 4 cm, odstęp między linijkami 1,5) bądź 0,5 ark. wyd. w przypadku recenzji lub sprawozdań.
 2. Artykuły muszą odpowiadać wymogom stawianym tekstom naukowym. Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu, należy zamieszczać w przypisach na dole strony.
 3. Przyjmujemy tylko pliki tekstowe artykułów napisanych w programie WORD (format .doc i .docx).
 4. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy załączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych, 3–5 słów kluczowych oraz bibliografię z podziałem na dwie kategorie: archiwalia oraz opracowania.
 5. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum” oraz „Wspomnienia i relacje”, mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym materiałem ilustracyjnym w rozdzielczości 300 dpi w formacie tiff. Autor powinien zaznaczyćw tekście miejsce, w którym chce, by materiał się znalazł.
 6. Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w artykule. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to myśli autora – poprawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełniania oraz dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
 7. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane. Po zamieszczeniu w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości bądź części pracy nie może nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
 8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i zawierać informacje o stopniu lub tytule naukowym oraz instytucji, którą autor reprezentuje, a także numer telefonu, faxu czy e-maila.
 9. Wymaga się ponadto załączenia następujących danych: daty i miejsca urodzenia autora, numeru PESEL, adresu zamieszkania do sporządzania umów licencyjnych lub umów o dzieło, gdy autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków.
 10. Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja do kolejnego tomu odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza. Prace wytypowane do druku są recenzowane.
 11. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 12. Autorzy otrzymują jeden autorski egzemplarz czasopisma.
 13. Rocznik ukaże się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 14. Redakcja informuje, że ghostwriting, guest authorship to przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 15. Szczegółowa instrukcja wydawnicza znajduje się na stronie internetowej: www.cmjw.pl/lambinowicki-rocznik-muzealny