Warunki przyjmowania prac do druku w "Łambinowickim Roczniku Muzealnym"

 1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 tys. znaków, margines 4 cm, odstęp między linijkami 1,5), bądź 0,5 ark. wyd. w przypadku recenzji lub sprawozdań.
 2. Artykuły muszą odpowiadać wymogom stawianym tekstom naukowym. Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu należy zamieszczać w przypisach na dole strony.
 3. Przyjmujemy tylko pliki tekstowe artykułów napisanych w programie WORD (format .doc i .docx).
 4. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy załączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych.
 5. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum” oraz „Wspomnienia i relacje” mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym materiałem ilustracyjnym w rozdzielczości 300 dpi w formacie tiff. Autor powinien zaznaczyć w tekście miejsce, w którym chce, by materiał się znalazł.
 6. Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w artykule. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to myśli autora – poprawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełniania oraz dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
 7. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane. Po zamieszczeniu w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości bądź części pracy nie może nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
 8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i zawierać informacje o stopniu lub tytule naukowym oraz instytucji, którą autor reprezentuje, a także podawać numer telefonu, faxu czy e-mail.
 9. Wymaga się ponadto załączenia następujących danych: daty i miejsca urodzenia autora, numerów PESEL, adresu zamieszkania do sporządzania umów licencyjnych lub umów o dzieło, gdy Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków.
 10. Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja do kolejnego tomu odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza.
 11. Prace wytypowane do druku są recenzowane, przy uwzględnieniu możliwości powiązanych lub konfliktowych interesów. Prace są zatem recenzowane przez niezależnych, zewnętrznych recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, nie będących członkami Rady Redakcyjnej i jednostki macierzystej Autora. Pomiędzy Autorem a Recenzentami nie może zachodzić konflikt interesów wynikający z powiązań zawodowych, finansowych lub osobistych. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu, artykuł przekazywany jest innemu recenzentowi. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno Recenzent, jak i Autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.
 12. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 13. Autorzy otrzymują jeden autorski egzemplarz czasopisma.
 14. Rocznik ukaże się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 15. Redakcja informuje, że przypadki ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).