Konkurs na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno"

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Organizatorzy konkursu zakładają, że praca nad projektami stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 24 marca 2024 r. na adres mailowy: . Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2024 r. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr Michał Jakubik oraz mgr Urszula Lechicka z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, email: , tel. 77 434 34 75.

Zachęcamy do udziału!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!