Warsztaty historyczne

Zajęcia te są organizowane na wystawach, w archiwum i bibliotece, na cmentarzach wojennych i terenach poobozowych. Pozwalają one na podjęcie pracy twórczej oraz maksymalną aktywizację uczniów poprzez doświadczanie i przeżywanie. Uczestnicy zdobywają nowe informacje, dokonują ich analizy i wykorzystują je w rozwiązywaniu problemów sytuacyjnych. Dzięki temu, że warsztaty wymagają od dzieci i młodzieży dużego wysiłku umysłowego oraz pracy zespołowej, przynoszą konkretne efekty i sprawiają prawdziwą satysfakcję. Rozwijają myślenie analityczno-historyczne, umiejętność formułowania tez, wysnuwania wniosków i uogólnień, pobudzają również sferę emocjonalną uczestników. Ułatwiają kształtowanie systemu wartości moralnych, którego podstawą jest poszanowanie praw człowieka.

Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne, które organizowane są w muzeum, to np. zajęcia plastyczne i teatralne. Są to niezwykle atrakcyjne formy pracy edukacyjnej w miejscu pamięci. Powinny być one poprzedzone innymi zajęciami, które pozwolą uczestnikom zgromadzić wrażenia, np. warsztatami historycznymi na wystawach, w archiwum bądź na cmentarzach wojennych i terenach poobozowych czy spotkaniami ze świadkami wydarzeń. Bezpośrednim celem warsztatów artystycznych jest skłonienie uczestników do przekazania swoich odczuć i przemyśleń, nazwania i wyrażenia myśli za pomocą różnorodnych materiałów plastyczno-użytkowych oraz dzięki przekazowi scenicznemu. Twórcza ekspresja pozwala z jednej strony na uporządkowanie i utrwalenie wcześniej zdobytych informacji, z drugiej natomiast – na sformułowanie ocen. Zajęcia ułatwiają nabycie wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, poznanie i zrozumienie uniwersalnych wartości, a tym samym ukształtowanie odpowiedzialnych i dojrzałych postaw obywatelskich.

Pliki do pobrania