Zbiory cyfrowe

  • Numizmatyka, filatelistyka, medalierstwo
  • Charakterystyka zespołu

Muzealia - Numizmatyka, filatelistyka, medalierstwo

Jest to największy dział muzealnej kolekcji, którego ogromną część stanowi filatelistyka. Składa się na nią głównie korespondencja jeńców wojennych różnych narodowości przebywających w niemieckiej niewoli w czasie II wojny światowej, tj. listy, kartki i przekazy pocztowe oficjalnej poczty jenieckiej, tworzone na charakterystycznych blankietach, które jeńcom wolno było wysyłać i otrzymywać. Korespondencja ta pochodzi z różnych miejsc izolacji żołnierzy: dulagów, oflagów, stalagów i oddziałów roboczych. Do zbiorów filatelistycznych zaliczamy też tzw. pocztę wewnątrzobozową, która funkcjonowała z zachowaniem wszelkich pocztowych zasad w obrębie poszczególnych obozów jenieckich. Mamy tutaj kartki pocztowe, znaczki i datowniki wykonane ręcznie, najczęściej techniką drzeworytniczą. Pochodzą one z kilku różnych obozów jenieckich, najwięcej z dwóch dużych oflagów: II C Woldenberg i II D Gross Born.

Kolejną grupę zbiorów filatelistycznych tworzy korespondencja polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii. Są w niej m.in. prośby internowanych do organizacji charytatywnych o odszukanie rodzin, które po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. przebywały na terenach okupowanych przez ZSRR bądź zostały stamtąd deportowane. W zbiorze nie brakuje też polskich znaczków i kart pocztowych, wydanych już po wojnie dla upamiętnienia jej ofiar.

Filatelistyka jest niezwykle cennym zbiorem, ponieważ stanowi ważne źródło informacji o życiu jeńców i internowanych oraz funkcjonowaniu niemieckiego systemu jenieckiego i obozów internowania w Szwajcarii. To również bardzo interesujący fragment historii poczty. Walory filatelistyczne zbioru potęguje różnorodność stempli pocztowych, druków korespondencyjnych, stempli cenzury obozowej itp.

Obok filatelistyki istotną częścią zbioru muzeum jest numizmatyka, głównie monety odnalezione na terenach Stalagów VIII B, 318/VIII F i 344 Lamsdorf. Pochodzą one z różnych krajów, m.in. ZSRR, Indii, Kanady, Grecji. Należały do jeńców przetrzymywanych tu w czasie II wojny światowej. Sporo jest także innych środków płatniczych, tj. pieniędzy zastępczych, tzw. lagermarek z okresu II wojny światowej, będących w obiegu we wszystkich obozach jenieckich na terenie III Rzeszy. Do zbiorów numizmatycznych zaliczamy również odcinki i potwierdzenia wypłat wynagrodzenia dla jeńców wojennych z różnych stalagów. Warto zwrócić uwagę na oryginalne lagermarki z lat I wojny światowej, używane w tym okresie w obozie jenieckim Lamsdorf. Ze względu na historię Łambinowic cenne są także inne pieniądze zastępcze, będące w obiegu na terenie poligonu wojskowego Lamsdorf do 1922 r.

Medalierska część zbioru muzeum jest najmniej liczna. Tworzą ją okolicznościowe medale Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wybite z okazji kolejnych jubileuszów placówki.

lista wpisów