STATUT

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu, ul. Minorytów 3 – tekst jednolity.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Opolu, ul. Minorytów 3.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) współdziałanie w pracach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, zmierzających do upowszechnienia wiedzy z zakresu historii Śląska Opolskiego, w tym szczególnie dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losów jeńców wojennych w czasie II wojny światowej, w tym szczególnie jeńców polskich oraz kształtowania świadomości historycznej, postaw patriotycznych i obywatelskich u odbiorców,
2) otaczanie opieką Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach,
3) występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach ma-jących na celu dobro muzeum,
4) wspieranie statutowej działalności muzeum w sferze naukowo-badawczej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej oraz wystawienniczej,
5) promowanie działalności muzeum.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i współorganizowanie m.in. konferencji naukowych i popularno-naukowych, sesji edukacyjnych, spotkań autorskich, konkursów, lekcji i prelekcji muzealnych, wystaw czasowych i stałych, podróży edukacyjnych do miejsc pamięci,
2) wspieranie działalności wydawniczej muzeum oraz promowanie jego publikacji,
3) wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,
4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu i konserwowaniu zbiorów muzealnych,
5) pozyskiwanie środków finansowych od osób prawnych i fizycznych na wspieranie dzia-łalności muzeum i utrzymanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzy-szeniami oraz fundacjami naukowymi i kulturalnymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi,
6) promowanie różnych przedsięwzięć organizowanych przez muzeum w różnych środo-wiskach, m.in. naukowym, szkolnym, kombatanckim i mediach.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wyłącznie poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która obejmuje:
1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
3) pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z),
4) działalność muzeów (PKD 91.02.Z),
5) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z),
6) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z).

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba szczególnie zasłużona dla działalności muzeum, wspierająca ją swoim autorytetem i zaangażowaniem od wielu lat.
5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) uczestniczenia w zebraniach i posiedzeniach organów Stowarzyszenia,
5) otrzymania sprawozdań, informacji i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) świadczenia społecznej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy mają obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej.
3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
4. Członek wspierający i honorowy posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnoście Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statut, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Przy równym podziale głosów decyduje głos prezesa lub zastępcy prezesa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2) Komisja Rewizyjna.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z wyjątkiem uchwalenia Statutu, jego zmiany oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, które to uchwały zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności pożytku publicznego za ubiegły rok obrotowy,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie i opiniowanie planów pracy Stowarzyszenia,
8) zawieranie porozumień między stowarzyszeniami a innymi podmiotami i ocena ich realizacji,
9) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
10) nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, skreślenia z listy jego członków lub odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczenia i skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających z powodu rezygnacji, śmierci lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności pożytku publicznego za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdania te są przekazywane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej muzeum,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywani się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwoływania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewień­stwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ści­gane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uza­sadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogło­szone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzed­ni.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) środki pochodzące od członków wspierających,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
7) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług,
8) odpisy 1% podatku dochodowego.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać  pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organi­zacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia al­bo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
b) przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następu­je bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać  majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z ce­lu statutowego,
d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 30

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).