Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW za rok 2020

Zarząd w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Iwona Konopnicka (prezes), Agnieszka Lechun (skarbnik), Renata Kobylarz-Buła (sekretarz), Edwarda Turkiewicz (zastępca prezesa) i Jerzy Krasnodębski (członek). Podejmowane przez niego zadania dotyczyły finansowego i organizacyjnego wspierania działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w zakresie edukacji i popularyzacji tematykę jeniecką, jak również upamiętnienia ofiar obozów w Lamsdorf/Łambinowicach i opiece nad miejscem pamięci. Zadania były realizowane ze środków pozyskanych z dotacji, darowizn od firm i osób prywatnych, składek członkowskich i 1% odpisu podatku dochodowego.                       

W 2020 r., wzorem lat minionych, Zarząd Stowarzyszenia planował dofinansować organizację przez CMJW dwóch cyklicznie odbywających się konkursów dla dzieci i młodzieży. Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących obostrzeń zrezygnowano jednak z przeprowadzenia XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, a XII edycję Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” zrealizowano w przestrzeni wirtualnej (dofinansowanie w wysokości 500 zł). Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone 5 czerwca 2020 r. na profilu facebookowym CMJW. Do udziału w XII edycji konkursu zakwalifikowało się 25 prac. Jury, w składzie którego była dr Iwona Konopnicka, zdecydowało się przyznać trzy nagrody pierwsze oraz jedno wyróżnienie. Dodatkowe nagrody zostały ufundowane przez dyrektor CMJW dr Violettę Rezler-Wasielewską oraz przewodniczącą Jury dr Iwonę Konopnicką. Dofinansowanie konkursu ze strony Stowarzyszenia wyniosło 850 zł i kwota ta została przeznaczona na zakup nagród dla laureatów.

W ramach wspierania działalności edukacyjnej Muzeum, Stowarzyszenie przygotowało i złożyło wniosek w konkursie na realizację przedsięwzięć „EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE, otrzymując dotację w wysokości 7000 zł (wkład finansowy Stowarzyszenia w tym projekcie wyniósł 1990 zł). Partnerami projektu zatytułowanego „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic” były obok CMJW: Zespół Szkół w Tułowicach, Nadleśnictwo Tułowice oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich. W trakcie projektu, Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół w Tułowicach, Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku, a Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie gościło z kolei nas. Zajęcia edukacyjne dotyczyły również dzieci w wieku przedszkolnym i dorosłych mieszkańców Gminy Łambinowice. Celem przedsięwzięcia był rozwój świadomości historycznej i ekologicznej oraz kompetencji psychospołecznych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu potencjału Muzeum i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Materialnym efektem projektu stało się 25 konkursowych reportaży zainspirowanych tym, co młodzież usłyszała o historii i przyrodzie miejsca pamięci i czego doświadczyła w trakcie zajęć oraz prace plastyczne dzieci z Przedszkola Publicznego w Łambinowicach. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji tego projektu zostało złożone i zaakceptowane przez operatora programu „Bardzo Młoda Kultura” w województwie opolskim, tj. Muzeum Śląska Opolskiego. Ponadto w 2020 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji dwóch cyklów kulturalnych: „Twarzy Opola” i „Łambinowickie Spotkań Muzealnych”, które od kilku lat zajmują ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń CMJW. Z powodu pandemii koronawirusa w ramach tych przedsięwzięć odbyło się łącznie tylko sześć spotkań, z czego część w postaci wirtualnej. Wykorzystując doświadczenia z 2019 r., Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z CMJW oraz Urzędem Gminy Łambinowice otaczało opieką konserwatorską Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Dzięki zaangażowaniu środków Instytutu Pamięci Narodowej w wysokości 12 tys. zł, zrealizowano po raz drugi konserwatorskie prace prewencyjne na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. W pierwszych dwóch tygodniach lipca 2020 r. grupa nastolatków (16–20 lat) pod kierunkiem konserwatora i pracowników CMJW oczyszczała z mchów i porostów żelbetowe krzyże na jenieckich grobach z I wojny światowej, pracownik Muzeum nasączał powierzchnię nagrobków środkiem biobójczym, a specjaliści z Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie umyli Pomnik Jeńców Serbskich. Stowarzyszenie zajmowało się obsługą administracyjno-księgową zadania. W maju 2020 r. Stowarzyszenie zabiegało także o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, startując z wnioskiem dotyczącym przygotowania wirtualnego spaceru po Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach (program „Kultura w sieci”). Niestety z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem dofinansowanie to nie zostało przyznane. Opracowana w ramach przygotowań do konkursu koncepcja i niektóre dokumenty posłużyły z kolei CMJW do zrealizowania tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Promesa).

Celem promowania działalności Stowarzyszenia, jego członkowie upowszechniali działalność organizacji w mieście i województwie, biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. W ramach współpracy z CMJW wydany został także wspólny kalendarz na rok 2020, z informacją o możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego oraz inne materiały promocyjne, będące efektem opisanego wyżej projektu „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic”. Zarząd pozyskiwał nowych członków fizycznych (w 2020 r. do Stowarzyszenia przystąpiło 8 osób) oraz współpracował z innymi organizacjami pożytku publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Członek – Jerzy Krasnodębski
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła