Podstawą działalności wydawniczej muzeum są publikacje poświęcone problematyce jenieckiej, zwłaszcza losom żołnierzy polskich w latach II wojny światowej, a także kwestiom związanym z funkcjonowaniem po wojnie w Polsce (szczególnie na Śląsku Opolskim) obozów izolacyjnych. W dorobku muzeum znajduje się ok. 150 prac omawiających różne aspekty niewoli, m.in. sposoby traktowania jeńców przez Wehrmacht i NKWD, pracę przymusową, kontakty jeńców ze światem zewnętrznym, działalność kulturalno-oświatową, religijną i sportową w obozach. Niektóre publikacje poświęcone są losom konkretnych grup jeńców lub prezentują biografie jednostkowe.

Wydawnictwa muzeum mają charakter naukowy i popularnonaukowy, są wśród nich biografie, monografie i rozprawy źródłowe. Niektóre publikacje tworzą serie („Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”; „Katalog Zbiorów”, „Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność” czy „Informacja”). Wydawnictwem ciągłym jest „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, jeden z najstarszych periodyków naukowych o tej tematyce (wydawany od 1974 r.). W ofercie wydawniczej muzeum znajdują się ponadto przewodniki, informatory, zbiory wierszy oraz filmy dokumentalno-oświatowe. Autorami są pracownicy muzeum oraz osoby reprezentujące rozmaite środowiska naukowe i muzealnicze w kraju oraz za granicą. Wydawnictwa muzeum były wielokrotnie nagradzane za wysoki poziom merytoryczny i edytorski.