Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu za rok 2018

Zarząd w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Iwona Konopnicka (prezes), Agnieszka Lechun (skarbnik), Renata Kobylarz-Buła (sekretarz), Edwarda Turkiewicz (zastępca prezesa) i Jerzy Krasnodębski (członek). Na posiedzeniach Zarządu i Walnym Zebraniu podejmowano zadania wspierania finansowego i organizacyjnego działalności edukacyjnej Muzeum (konkursy dla dzieci i młodzieży), upowszechniającej (cykle kulturalne „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne”) oraz popularyzującej działalność Stowarzyszenia.                                                          

Członkowie Zarządu zabiegali o wsparcie przez osoby prywatne działań organizacji. Pozyskane środki (głównie ze składek członkowskich, 1% odpisu podatku dochodowego i darowizn) przeznaczono na dofinansowanie konkursów edukacyjnych, w tym XXVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” (700 zł) i  X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno (600 zł). Wyniki konkursu recytatorskiego zostały ogłoszone 13 kwietnia 2018 r. Do konkursu zostało zgłoszonych 60 uczniów z województwa opolskiego, w tym: 28 ze szkół podstawowych, 15 z gimnazjalnych i 17 z ponadgimnazjalnych. Jury przyznało 3 nagrody pierwsze w każdej z kategorii wiekowych oraz dwa wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych i po jednym wyróżnieniu w pozostałych kategoriach. Ze środków Stowarzyszenia sfinansowano nagrody II i III stopnia oraz częściowo jury konkursu.

Wyniki konkursu na projekt historyczny ogłoszono 8 czerwca 2018 r. Do udziału w X edycji konkursu zgłoszono 43 prace. Jury, w składzie którego była dr Iwona Konopnicka, prezes Stowarzyszenia, zdecydowało się przyznać trzy nagrody pierwsze oraz jedno wyróżnienie. Ponadto przewodnicząca Jury dr Iwona Konopnicka postanowiła uhonorować dodatkową nagrodą autorów projektu pt. ,,Opowiem Wam niezwykłą historię …”, który niezależnie zdobył nagrodę III stopnia w tym konkursie. To projekt, dotyczący historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, przygotowany przez uczniów i nauczycieli miejscowego zespołu szkół. Ze środków Stowarzyszenia sfinansowano częściowo wyróżnienie oraz pokryto niektóre koszty organizacyjne.

Stowarzyszenie było także współorganizatorem dwóch cykli kulturalnych: „Twarzy Opola” i „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. Cykl „Twarze Opola” objął cztery spotkania, realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu i w opolskiej siedzibie CMJW: 1) z prof. dr hab. Danutą Kisielewicz pt. W służbie nauki, edukacji i pamięci, 19 kwietnia; 2) z Małgorzatą Futkowską i Jerzym Beskim pt. Władysław Początek. Reminiscencje, 24 maja; 3) z dr Magdaleną Piejko, dr Anną Czerner i dr. Michałem Wanke pt. Danuta Berlińska – romantyczna i metodyczna. Czego nas nauczyła, co nam pozostawiła?, 11 października; 4) z Markiem Maruszakiem pt. Opolscy twórcy w obiektywie Marka Maruszaka, 29 listopada. W spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 180 osób. W ramach cyklu pt. „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, który był  poświęcony różnym aspektom historii i współczesności Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz jego wielorakim związkom z bliższym i dalszym otoczeniem, zostało zorganizowanych 9 spotkań: 1) z Wandą Traczyk-Stawską i Piotrem Koryckim pt. Matka Boska Armii Krajowej – 16 marca; 2) z dr Dawidem Kobiałką, mgr Mikołajem Kostyrko pt. Kiedy archeologia pomaga historii: materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku – 11 kwietnia; 3) z Piotrem Witkiem i Katarzyną Byrą pt. Lotnicze historie w Mańkowicach – 9 maja; 4) z Januszem Mokroszem  pt. Aleksander Zawadzki – losy patrona śląskich ulic – 6 czerwca; 5) dr Piotrem Stankiem pt. Polacy w obozach jenieckich w czasie I wojny światowej – 14 września; 6) nt. poszczegółnych przystanków historycznych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach w ramach ogólnopolskiej akcji 60+ Kultura, Łambinowice, 28 września (mgr Ela Góra, mgr Ewelina Klimczak, dr Renata Kobylarz-Buła, mgr Sebastian Mikulec, Monika Sobczak, dr Anna Wickiewicz);  7) z Romanem Janasem pt. Jeńcy Lamsdorf na pograniczu polsko-czeskim – 17 października; 8) z dr Violettą Rezler-Wasielewską pt. Łambinowickie Zaduszki – 7 listopada; 9) z dr Renatą Kobylarz-Bułą i dr Anną Wickiewicz pt. Puste miejsce przy stole. Boże Narodzenie w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej – 12 grudnia. W spotkaniach wzięło udział ok. 300 uczestników, w większości mieszkańców gminy Łambinowice.                     

Ponadto w minionym roku Stowarzyszenie gromadziło na specjalnie utworzonym subkoncie środki finansowe przeznaczone na konserwację krzyży na grobach jeńców serbskich, zlokalizowanych się na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Ten kosztowny proces konserwacji krzyży rozpoczęty został w latach 2013–2014. Wówczas udało się zebrać na koncie Stowarzyszenia, głównie dzięki wsparciu Konsulatu Republiki Serbii w Katowicach, środki na pokrycie kosztu konserwacji Pomnika Jeńców Serbskich oraz 155 grobów jeńców serbskich z 273, jakie znajdują się na cmentarzu. W 2018 r. na ww. subkoncie Stowarzyszenia zgromadzono kwotę w wysokości 4 430,87 zł, która ma zostać przeznaczona na kosenrwację kolejnych krzyży na grobach jeńców serbskich z lat I wojny światowej.

W ramach promowania działalności organizacji członkowie Stowarzyszenia upowszechniali jego działalność w mieście i województwie, biorąc aktywny udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Wydany został także kalendarzyk Stowarzyszenia na rok 2018 (z informacją o możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego). Zarząd pozyskiwał nowych członków fizycznych (na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 70 osób) oraz współpracował z innymi organizacjami pożytku publicznego (m.in. Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska w Opolu”). Ponadto w 2018 r. zmieniono nazwę organizacji ze Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a także dokonano wyboru członka Komisji Rewizyjnej, którym została Elżbieta Zglińska. Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu.


Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Członek – Jerzy Krasnodębski
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła

Opole, 30 czerwca 2019 r.