Zmarł prof. Stanisław Senft

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci bardzo szanowanej przez nas wszystkich osoby – dr. hab. Stanisława Senfta (9.02.1944–14.04.2021), uznanego historyka, znawcę historii i współczesnych problemów Śląska, problematyki jenieckiej i obozowej, pracownika i dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, a przede wszystkim pracownika i współpracownika Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, członka i przewodniczącego Rady Muzeum przy CMJW, także członka Komitetu Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. Jego dorobek publikacyjny tworzy ok. 430 pozycji, w tym 7 prac autorskich i współautorskich.

Profesor Stanisław Senft to człowiek o rozległej wiedzy, wyjątkowej kulturze osobistej, niezwykłej skromności i takcie. Zawsze skory do pomocy, wyrozumiały, towarzyski. Z naszym Muzeum związał się pod koniec swoich studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Podjął wówczas pracę w Muzeum, awansując w ciągu 10 lat zatrudnienia od praktykanta do adiunkta. Finalizację doktoratu poprzedziły Jego pierwsze publikacje naukowe, w tym książka (współautor Horst Więcek) Obozy jenieckie na obszarze Śląskiego okręgu Wehrmachtu 1939–1945 (Wrocław 1972). Rozprawa doktorska, obroniona w 1975 r., została wydana w 1978 r. pt. Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi zatrudnieni w rolnictwie śląskim 1939–1945, kiedy Profesor był już pracownikiem Instytutu Śląskiego w Opolu, w którym kontynuował badania, awans naukowy i zawodowy (od kierownika pracowni po zastępcę dyrektora i dyrektora). Umiejętnie łącząc tę pracę z aktywnością dydaktyczną na opolskich uczelniach (od 1998 r.), cały czas utrzymywał kontakt z Muzeum. Jako członek Komitetu Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” uczestniczył w tworzeniu i rozwoju periodyku. Brał także udział w innych przejawach życia naukowego instytucji. Pisał i drukował artykuły, redagował prace, sporządzał recenzje wydawnicze o tematyce jenieckiej i obozowej, wygłaszał referaty na konferencjach. W latach 2011–2018 uczestniczył w pracach Rady Muzeum, będąc jej przewodniczącym podczas jednej z kadencji.

Jutro w naszej siedzibie w Opolu odbędzie się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. Bez Profesora. Bez Jego mądrych pytań, refleksji, sugestii. I tak już odtąd zawsze. Będziemy, Panie Profesorze, starali się o nich pamiętać i czerpać możliwie dużo, bo bardzo Pana cenimy.

wstecz