Zakończenie prac konserwatorskich na terenie dawnego Russenlager

W końcu roku, 21 grudnia, odbył się odbiór robót budowlanych i konserwatorskich przy barakach, stanowiących najlepiej zachowane pozostałości po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf – tzw. Russenlagru. Firma ALTA sp. z o.o. z Wrocławia, która wykonywała prace, prowadziła je od 15 czerwca do 18 grudnia 2020 r.

Zakres robót był bardzo duży. W ich trakcie, to co zostało po ośmiu barakach gruntownie oczyszczono z roślinności, gruzu i ziemi. Wzmocniono oraz zabezpieczono powierzchnie ścian i posadzek. Na podstawie badań opracowano i zastosowano skuteczną metodę systematycznego odprowadzania wód opadowych z ruin oraz terenów, na których się one znajdują. Szczególnie rozległe prace budowlane objęły częściowo zrekonstruowany segment drugi baraku nr 3. Uporządkowany został także teren wokół pozostałości poobozowych. Tak gruntowne prace przeprowadzono tu pierwszy raz.   

Trwającym pół roku zabiegom towarzyszyły odkrycia, które mogą być pomocne w odtwarzaniu historii miejsca i ludzi w nim przetrzymywanych w latach II wojny światowej. Oczyszczenie ścian baraków istotnie powiększyło np. powierzchnię śladów po piętrowych pryczach, a rekonstrukcja technologii prac budowlanych potwierdziła tezę, że budowa baraków odbywała się w różnym czasie, oraz iż były one remontowane.

Roboty budowlane i konserwatorskie, których koszt to 2 626 800,00 zł (Unia Europejska: 2 232 780,00; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 391 770,00; Samorząd Województwa Opolskiego: 2 250,00) były przeprowadzane w ramach projektu „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia w ramach RPO WO na lata 2014–2020”.

Fragment ściany po...
Fragment ściany po...
Zrekonstrowany...
Fragment ściany po...
wstecz