Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu za rok 2017

Zarząd w okresie do 20 grudnia 2017 r. pracował w następującym składzie: Danuta Kisielewicz (prezes), Edwarda Turkiewicz (zastępca prezesa), Agnieszka Lechun (skarbnik), Renata Kobylarz-Buła (sekretarz) i Jerzy Krasnodębski (członek). 20 grudnia 2017 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu wybrane zostały nowe władze organizacji. Od tego momentu Zarząd działał w składzie: Iwona Konopnicka (prezes), Edwarda Turkiewicz (zastępca prezesa), Agnieszka Lechun (skarbnik), Renata Kobylarz-Buła (sekretarz) i Jerzy Krasnodębski (członek). W 2017 r. na posiedzeniach Zarządu i walnych zebraniach (17 kwietnia i 29 grudnia 2017 r.) podejmowano zadania wspierania finansowego i organizacyjnego działalności edukacyjnej Muzeum (konkursy dla dzieci i młodzieży), upowszechniającej (cykle kulturalne „Ty nowe władze „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne”) oraz popularyzującej działalność Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu zabiegali o wsparcie przez osoby prywatne działań organizacji. Pozyskane środki (głównie ze składek członkowskich i 1% odpisu podatku dochodowego) przeznaczono na dofinansowanie dwóch konkursów, których Stowarzyszenie jest współorganizatorem: X edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność oraz XXV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Finał pierwszego z nich odbył się 31 marca w opolskiej siedzibie muzeum. Wzięło w nim udział 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Jury konkursu przyznało trzy nagrody główne oraz jedno wyróżnienie. Finał konkursu recytatorskiego zorganizowany został 7 kwietnia w Łambinowicach. Do konkursu zostało zgłoszonych 63 uczniów z województwa opolskiego, w tym: 20 ze szkół podstawowych, 23 z gimnazjalnych i 20 z ponadgimnazjalnych. Jury przyznało trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie w każdej kategorii. Obydwa konkursy odbyły się pod honorowym patronatem: Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Opolskiego – Henryka Lakwy, a także Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka.

Stowarzyszenie włączyło się także w propagowanie ogólnopolskiej akcji zbiórki pamiątek jenieckich, prowadzonej przez Muzeum. Jej celem jest pozyskiwanie do zbiorów muzeum pamiątek z niemieckich obozów jenieckich, w tym obozów Lamsdorf, będących w posiadaniu bezpośrednich świadków wydarzeń i ich rodzin, stowarzyszeń i innych osób prywatnych. Realizowana z dużą intensywnością akcja pn. „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć” wzbogaciła zbiory muzeum o ok. 1300 sztuk muzealiów przekazanych nam przez darczyńców niemal z całego świata. Członkowie Stowarzyszenia udzielili wywiadów, propagujących ww. akcję, które były następnie emitowane w ramach wolnego czasu antenowego dla OPP w Polskim Radiu - Regionalnej Rozgłośni w Opolu „PRO FM” SA.

Stowarzyszenie było także współorganizatorem dwóch cykli kulturalnych: „Twarzy Opola” i „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. Cykl „Twarze Opola” objął sześć spotkań, odbywających się raz w miesiącu (kwiecień–czerwiec, wrzesień–listopad). Każde ze spotkań było poświęcone wyróżniającej się postaci, która poprzez swoją działalność w obszarze kultury i nauki jest związana z Opolem, a także Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Obok sylwetek osób żyjących współcześnie, pokazane zostały postaci z nieodległej przeszłości miasta.. Wśród nich znaleźli się: artysta Edward Syty (27 kwietnia –Autoportret artysty–pedagoga), historycy prof. Michał Lis i prof. Stanisław Senft (25 maja – Rozmowy o Opolskim Śląsku), społecznik Jacek Chlebda (29 czerwca – Mój brat Jacek), dziennikarze Krzysztof Ogiolda i Krzysztof Świderski (28 września – CMJW – reporterskie spotkania z historią i wyjątkowymi ludźmi), społeczniczka Zofia Poliwoda (27 października – Zofia Hajduk z rodu Poliwodów) oraz artysta fotografik Roman Hlawacz (30 listopada – Czy obiektyw jest obiektywny?). Uczestnikami spotkań było ok. 300 osób, w przeważającej mierze mieszkańców Opola. W ramach cyklu pt. „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, który był  poświęcony różnym aspektom historii i współczesności Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz jego wielorakim związkom z bliższym i dalszym otoczeniem, zostało zorganizowanych 6 spotkań: 1) z dr. Piotrem Stankiem pt. Jak najdalej stąd. Jenieckie ucieczki z obozów w Lamsdorf – 5 kwietnia; 2) z Rolandem Skubałą pt. Jeńcy Lamsdorf w Peiskretscham (Pyskowice) – 10 maja; 3) z prof. dr. hab. Wojciechem Chlebdą pt. Mój brat Jacek… 7 czerwca, 4) z dr Janiną Domską pt. Od Lambinowicz/Lambinowitz do Łambinowic – 6 września; 5) z Wacławem Penkiem, Fryderykiem Zbiegiem i Andrzejem Kizymą pt. ,,Celpa” jakiej nie znamy – 4 października; 6) z ks. prot. Grzegorzem Cybulskim pt. 100-lecie nyskiego Ewangeliarza – 8 listopada. W spotkaniach wzięło udział łącznie 250 osób, w większości mieszkańców gminy Łambinowice.

Ponadto w minionym roku członkowie Stowarzyszenia promowali jego działalność w mieście i województwie, biorąc aktywny udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Pozyskiwano także nowych członków fizycznych, a w ramach  promowania działalności organizacji, wydany został kalendarzyk Stowarzyszenia na rok 2018 (z informacją o możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego).


Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Członek – Jerzy Krasnodębski
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła

Opole, 29 marca 2018 r.

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego