Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Program „Miejsca Pamięci Narodowej”

W latach 2016–2017 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu realizuje dwa zadania, finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Miejsca Pamięci Narodowej”: Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje oraz Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową.

Zadania te mają wymiar multidyscyplinarny i obejmują realizację szeregu działań, służących wzmocnieniu identyfikacji Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach na mapie miejsc pamięci w Polsce i na świecie. Są wśród nich działania upamiętniające, konserwatorskie, badawczo-dokumentacyjne i wydawnicze, wystawiennicze, edukacyjne oraz popularyzatorskie, których realizacja przez Muzeum zagwarantuje właściwą opiekę nad miejscem pamięci w Łambinowicach. Drugą część zadania stanowią prace o charakterze gospodarczo-budowlanym, których celem jest poprawienie stanu i utrzymanie porządku w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz w siedzibach Muzeum. Pozwolą one m.in. na zahamowanie lub spowolnienie postępującej degradacji pozostałości poobozowych oraz na zachowanie materialnego autentyzmu miejsca pamięci.

W ramach obu zadań wykonane zostaną następujące działania:

 • przeprowadzenie kwerend naukowych w archiwach polskich i zagranicznych,
 • wykonanie badań socjologicznych z udziałem lokalnej społeczności Łambinowic pod nazwą „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium przypadku lokalnej społeczności Łambinowic,
 • zbieranie i opracowanie relacji świadków wydarzeń i ich rodzin,
 • zakup oraz zbiórka pamiątek dotyczących obozów jenieckich, w tym obozów w Lamsdorf i ich opracowanie,
 • uzupełnienie muzealnej bazy danych jeńców wojennych oraz ofiar represji w latach II wojny światowej,
 • wydanie siedmiu publikacji zwartych: 38 i 39 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, trzech publikacji tworzących serię wydawniczą „Jeńcy Lamsdorf”, a dotyczących żołnierzy kampanii polskiej 1939 r. oraz jeńców brytyjskich (w dwóch wersjach językowych), a także dwóch monografii: „Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej (1939–1945)” oraz „Niemiecki i radziecki system jeniecki w 70 lat po wojnie”, ponadto informatorów wystaw stałych i czasowych oraz ulotek dotyczących historii MPN w Łambinowicach i działalności Muzeum,
 • prezentację wystaw czasowych własnych i obcych w Muzeum oraz wystaw własnych w innych placówkach kulturalnych w Polsce,
 • przygotowanie wystawy czasowej pt. „Dzieci listy piszą”, której obok katalogu/informatora towarzyszyć będzie projekt edukacyjny,
 • przeprowadzenie lekcji muzealnych, połączonych z prezentacją spektaklu pt. „Przerzucane słowa” w reżyserii Andrzeja Czernika i wykonaniu aktorów Teatru EkoStudio,
 • zorganizowanie spotkań w ramach cyklu kulturalnego „Łambinowickie Spotkania Muzealne”,
 • przygotowanie tekstów promocyjnych oraz informacyjnych na stronę internetową Muzeum oraz wykonanie ich tłumaczenia na języki obce: niemiecki, angielski, francuski i rosyjski,
 • zorganizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających w MPN w Łambinowicach oraz spotkania z rodzinami polskich i francuskich jeńców wojennych,
 • zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Miejsca po byłych obozach jenieckich na terenie współczesnej Polski – historia i pamięć” oraz konferencji naukowo–konserwatorskiej pt. „Pozostałości Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania materialnych śladów niemieckich obozów i więzień w Polsce”,
 • wykonanie dokumentacji budowlanej – projektu budowlanego pt. „Zmiany funkcjonalnoorganizacyjne i wizerunkowe siedziby CMJW w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4”,
 • zakup od Agencji Mienia Wojskowego działek nr: 619/5, 619/6 oraz 618/2 o łącznej powierzchni 19,2 ha, obręb Łambinowice, stanowiących fragment terenu po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach,
 • zakup samochodu osobowego,
 • utrzymywanie porządku w miejscu pamięci wraz z niezbędnymi do tego zakupami,
 • wykonanie konserwacji muzealiów,
 • wykonanie przebudowy budynku muzeum w Opolu.

Relacje z poszczególnych zadań zamieszczane są na bieżąco w zakładce „Aktualności”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego