Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Warunki przyjmowania prac do druku w "Łambinowickim Roczniku Muzealnym"

 1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 tys. znaków ze spacjami, margines 4 cm, odstęp między liniami 1,5).
 2. Artykuły powinny spełniać wymogi stawiane tekstom naukowym. Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu, należy wskazać w przypisach na dole strony.
 3. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy dołączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych.
 4. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum” oraz „Wspomnienia i relacje”, mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym materiałem ilustracyjnym. Autor powinien zaznaczyć w tekście miejsce, w którym materiał ten ma się znaleźć.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to zamiarów autora – poprawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełniania tekstów, a także dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
 6. Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Po zamieszczeniu w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości bądź części pracy nie może nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
 7. Materiały należy nadsyłać na dysku CD (edytor Word) bądź pocztą elektroniczną wraz z wydrukiem komputerowym. Redakcja zapewnia zwrot przysłanych nośników danych, fotografii i diapozytywów.
 8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informację o stopniu lub tytule naukowym i instytucji, którą autor reprezentuje, a także kontaktowy numer telefonu, faksu czy adres e-mail autora.
 9. Do tekstu należy dołączyć informację dla Urzędu Skarbowego. Powinna ona obejmować: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia autora, numery PESEL i NIP, adres zamieszkania, adres właściwego Urzędu Skarbowego oraz nazwę banku i numer konta osobistego.
 10. Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja prac do kolejnego tomu rocznika odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza. Prace wytypowane do druku są recenzowane.
 11. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 12. Autorzy opublikowanych prac otrzymują jeden autorski egzemplarz rocznika.
 13. Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków.
 14. Rocznik ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 15. Redakcja informuje, że przypadki ghostwriting czy guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego