Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Warunki przyjmowania prac do druku w "Łambinowickim Roczniku Muzealnym"

 1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (40 tys. znaków ze spacjami, margines 4 cm, odstęp między liniami 1,5).
 2. Artykuły powinny spełniać wymogi stawiane tekstom naukowym. Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu, należy wskazać w przypisach na dole strony.
 3. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy dołączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych.
 4. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum” oraz „Wspomnienia i relacje”, mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym materiałem ilustracyjnym. Autor powinien zaznaczyć w tekście miejsce, w którym materiał ten ma się znaleźć.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to zamiarów autora – poprawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełniania tekstów, a także dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
 6. Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Po zamieszczeniu w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości bądź części pracy nie może nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
 7. Materiały należy nadsyłać na dysku CD (edytor Word) bądź pocztą elektroniczną wraz z wydrukiem komputerowym. Redakcja zapewnia zwrot przysłanych nośników danych, fotografii i diapozytywów.
 8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informację o stopniu lub tytule naukowym i instytucji, którą autor reprezentuje, a także kontaktowy numer telefonu, faksu czy adres e-mail autora.
 9. Do tekstu należy dołączyć informację dla Urzędu Skarbowego. Powinna ona obejmować: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia autora, numery PESEL i NIP, adres zamieszkania, adres właściwego Urzędu Skarbowego oraz nazwę banku i numer konta osobistego.
 10. Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja prac do kolejnego tomu rocznika odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza. Prace wytypowane do druku są recenzowane.
 11. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 12. Autorzy opublikowanych prac otrzymują jeden autorski egzemplarz rocznika.
 13. Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków.
 14. Rocznik ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 15. Redakcja informuje, że przypadki ghostwriting czy guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego