Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Seminarium pt.Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Edukacja dla pamięci w pracy dydaktycznej ...

25 marca w siedzibie muzeum w Opolu odbyło się seminarium przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy województwa opolskiego. Jego ideą była prezentacja potencjału edukacyjnego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz działań Muzeum, służących upowszechnieniu skomplikowanej historii XX w.

W seminarium, które otworzyła dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska, wzięło udział 28 nauczycieli-biblioteka­rzy, reprezentujących różne szkoły województwa opolskiego. Po projekcji filmu edukacyjnego Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci (reż. Ali­cja Schatton), głos zabrała dr Iwona Konopnicka z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, współautorka programu edukacyjnego CMJW w Łambinowicach-Opolu pt. Pedago­gika pamięci. Przedstawiła podstawy teoretyczne pracy edukacyjnej w Muzeum, zwracając uwagę na potrzebę popularyzowania wśród młodych ludzi takich miejsc jak Łambinowice, które w procesie edukacji, zwłaszcza regionalnej, mają do odegrania bardzo ważną rolę. Edukacja w takim miejscu – zdaniem prelegentki – powinna dawać możliwość zrozumienia współczesnego świata i przyczyniać się do kształtowania lepszej przyszłości. Program edukacyjny Muzeum wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Do słów dr Iwony Konopnickiej nawiązała kolejna prelegentka. Doktor Anna Wickiewicz, kierownik Działu Edukacji i Wystaw. Zaprezentowała ona ofertę edukacyjną Muzeum, wskazując na aktywizujące formy pracy, dostosowane do różnych grup wiekowych oraz na treści, które bezpośrednio nawiązują do tych zawartych w podstawie programowej na różnych etapach kształcenia szkolnego.                                 

W dalszej kolejności uczestnicy seminarium zapoznali się z praktycznymi roz­wiązaniami edukacyjnymi, które znajdują się w ofercie Muzeum. Dorota Musiał w Działu Edukacji i Wystaw przedstawiła warsztaty i lekcje, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych pt. Muzeum historyczne – co to ta­kiego? oraz ponadpodstawowych – pt. Na nieludzkiej ziemi. Józef Czapski i polscy jeńcy w ZSRR (1939–1941. Natomiast dr Anna Wickiewicz zaprezentowała zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej pt. W cieniu krzyży. Jeńcy Wielkiej Wojny w Lamsdorf (1914–1918). Z kolei dr Renata Kobylarz-Buła, za­stępca dyrektora Mu­zeum omówiła ideę, przebieg oraz rezultaty projektu Lams­dorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf, realizowanego wspólnie z Państwowym Muzeum Au­schwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Seminarium zakończyła dyskusja, którą podsumowała dr Iwona Konopnicka oraz Barbara Błyszczakowska z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, inicja­torka i współorganizatorka przedsięwzięcia.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego