Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z realizacji projektu edukacyjnego Lamsdorf – Auschwitz, Auschwitz – Lamsdorf

W dniach 8–9 czerwca wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu realizowaliśmy III edycję projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf – Auschwitz. Au­schwitz - Lamsdorf. Został on sfinansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

Uczestnikami tegorocznej edycji projektu  Lamsdorf – Auschwitz. Auschwitz – Lamsdorf byli uczniowie Li­ceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu. Podczas dwóch dni młodzież pozna­wała historię obu miejsc pamięci poprzez pryzmat związku, jaki istniał pomiędzy komplek­sem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w latach II wojny światowej.

Pierwszego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zwiedzili oni miejsce pamięci pod opieką przewodnika – Piotra Su­pińskiego, wysłuchali wykładów i wzięli udział w warsztatach historycznych, poświęconych losom radzieckich i brytyjskich jeńców wojennych, którzy pomimo chroniącego ich prawa międzynarodowego, byli przekazywani do obozów koncentracyjnych, w tym do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Znaczna część z nich, głównie jeńcy radzieccy zakończyli tam swoje życie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztacie pt. Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie, realizowanym pod kierunkiem Mirosława Obstarczyka oraz zajęciach pt. Pytania o zagładę, które poprowadziła Marta Be­recka. Losy brytyjskich jeńców wojennych w KL Auschwitz III Monowitz, przybliżył uczest­ni­kom dr Piotr Setkiewicz.

Drugiego dnia w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, uczniowie zgłębiali skom­plikowaną historię obozów jenieckich w Lamsdorf w latach 1939–1945. Uczestnicy projektu zwie­dzali ekspozycje muzealne, tereny poobozowe i cmentarze wojenne, a także wysłuchali  wykładów tematycznych i uczestniczyli w warsztatach historycznych, te ostatnie poprowa­dzili Sebastian Mi­kulec i Andrzej Prajel z Działu Edukacji i Wystaw. Poznawaniu obu miejsc pamięci towarzy­szyła idea ukazania związku, pomiędzy obozami jenieckimi w Lamsdorf a niemieckim nazi­stowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau poprzez jednost­kowe i zbiorowe losy osadzonych w nich ludzi. W ramach dwóch prelekcji młodzi ludzie po­znali biografie Rotmistrza Witolda Pileckiego – ochotnika do Auschwitz, internowanego po powstaniu warszawskim w Stalagu 344 Lamsdorf, którą przybliżył dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego, a także o. Maksymiliana Marii Kolbe, którego wojenne losy zaprezento­wała Dorota Musiał z Działu Edukacji i Wystaw, relacjonując etapy wojennej tułaczki zakon­nika począwszy od pobytu w Dulagu Lamsdorf, aż po męczeńską śmiercią w celi głodowej Bloku Więziennego nr 11 w KL Auschwitz. Istotnym elementem III edycji projektu stał się udział młodzieży w spektaklu teatralnym pt. Przerzucane słowa, w reżyserii Andrzeja Czer­nika i wykonaniu aktorów Teatru Ekostudio w Opolu, inspirowanym korespondencją Po­wstańców Warszawskich – jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, który dostarczył uczniom wielu przeżyć i stał się impulsem do wspólnych rozważań. 

Uwaga!

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani udziałem młodzieży w dwudniowym pobycie studyjnym w ramach projektu Lamsdorf – Auschwitz. Auschwitz – Lamsdorf, który będzie realizowany na przełomie września i października 2015 r. już dziś mogą nadsyłać zgłoszenia, zawierające uzasadnienie chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu. Ostatecznie o udziale grupy zadecyduje pisemne umotywowanie w formie listu i przesłanie go drogą elek­troniczną na adres .

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają udział w warsztatach, prelek­cjach, zwiedzaniu obu miejsc pamięci, materiały dydaktyczne, a także wyżywienie, noclegi i  transport uczniów pomiędzy dwoma instytucjami. Młodzież pokrywa jedynie koszt po­wrotu z Łambinowic do miejsca zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego