Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Pracownicy Muzeum na konferencji we Wrocławiu

15 06.2015
Brak zdjęcia

12 czerwca pracownicy Muzeum wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowo-dy­daktycznej Edukacja w miejscach pamięci. Przestrzeń uświadomiona i doświadczona, zorga­nizowanej przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Udział w tym przedsię­wzięciu wzięły Dorota Musiał oraz dr Anna Wickiewicz z Działu Edukacji i Wystaw.

Celem konferencji było podsumowanie projektu Edukacja w Miejscach Pamięci, realizowa­nego na przestrzeni dwóch ostatnich lat we wrocławskich szkołach (Ewa Skrzywanek) oraz wspólne zastanowienie się nad potencjałem miejsc pamięci w przestrzeni edukacyjnej pol­skich szkół. Referenci podjęli próbę określenia współczesnych funkcji miejsc pamięci (prof. dr hab. Andrzej Szpociński), przedstawili koncepcję oraz podzielili się swoimi doświadcze­niami, związanymi z edukacją historyczną, realizowaną w miejscach pamięci (Wie­sław Wysok), w końcu dyskutowali o znaczeniu polityki pamięci (dr Alicja Bartuś). W dalszej części zapre­zentowane zostały także założenia oraz praktyczne rozwiąza­nia edukacyjne przyjęte przez Państwo­we Muzeum Auschwitz-Birkenau (Andrzej Kaco­rzyk) oraz idea edukacji międzykulturo­wej, która jest realizowana we wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wy­znań (dr Joanna Lisek). Do tytułowego zagadnienia od­niósł się Wojciech Trębacz przedsta­wiając koncepcję wprowadzenia wrocławskiego modelu świadomego doświadczania miejsc pamięci przez młodzież szkolną do edukacji ogólnopolskiej. Konferencja zakończyła się przedstawie­niem ewaluacji wrocławskiego projektu Edukacja w Miejscach Pamięci, którego dokonała Manuela Pliżga-Jonarska.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego