Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Podsumowanie projektu socjologicznego

19 grudnia w Muzeum w Łambinowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy pt. „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium lokalnej społeczności Łambinowic”. Podsumowaniu towarzyszyła promocja książki pt. „Na styku historii i codzienności. Społeczność lokalna wobec miejsca pamięci”, będącej kwintesencją przeprowadzonych badań socjologicznych. W problematykę wprowadził obecnych referat dr Moniki Choroś, językoznawcy z Instytutu Śląskiego w Opolu, specjalizującej się w onomastyce, którego temat: „Łambinowice. Oswajanie krajobrazu kulturowego” trafnie wpisywał się w prowadzone badania socjologiczne.

Realizatorkami projektu są dr Elżbieta Nieroba oraz dr Anna Czerner, socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego, które następnie przedstawiły cel, przebieg i wyniki badań naukowych. Dwugłos autorek dał słuchaczom możliwość poznania najnowszych trendów w nauce w kwestii nowej etyki muzeów, które cechuje odpowiedzialność społeczna, udział w zmianie społecznej prowadzącej w efekcie do bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, a wartościami w działaniu są idealizm, intymność, głębia i wzajemne powiązania. Efekty działalności nowoczesnego muzeum mają zarówno wymiar jednostkowy, wspólnotowy i społeczny. To tylko niektóre z tez wystąpienia dr Elżbiety Nieroby. Z kolei dr Anna Czerner omówiła przebieg badań jakościowych, którymi objęci zostali mieszkańcy Łambinowic i okolic, a także młodzież gimnazjalna z Zespoły Szkół w Łambinowicach, dla której przygotowały i we współpracy z pracownikami naszego Muzeum, prowadziły warsztaty pod hasłem „Od rodzinnej pamiątki do muzealium”. Przedświąteczny okres nie zniechęcił mieszkańców Łambinowic do uczestnictwa w interesującej konferencji, a szczególnie cieszył udział uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt. Spotkanie w Muzeum stało się też okazją do wręczenia gimnazjalistom – autorom prac pomieszczonych w książce – egzemplarzy nowo wydanej publikacji. Warto podkreślić, że książka ma też bardzo ciekawą szatę edytorską, i że można ją było nabyć już w czasie spotkania. Zrealizowany projekt miał jeszcze jednej aspekt w postaci wystawy pt. „Od rzeczy do pamiątki”, którą można oglądać w szkole. Ekspozycja unaoczniła najciekawsze prace uczniów uczestniczących w warsztatach. Kończąc wieczór w Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska złożyła na ręce Bożeny Wojciechowskiej, dyrektor szkoły w Łambinowicach oficjalne podziękowania za współpracę w ramach projektu, pieczętując słowa artefaktem godnym muzealnika, czyli fotografią przedstawiająca uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 1971/1972, zakupioną niedawno na targu staroci. Zatem zachęcamy do lektury ciekawych wyników zrealizowanego projektu, a także odwiedzenie szkoły i obejrzenie wystawy.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego