Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrało najlepsze projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursów, do którego nasze Muzeum zgłosiło trzy projekty. Wszystkie uplasowały się bardzo wysoko w rankingach konkursowych. Otrzymamy w związku z tym dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 650 tys. zł , z tego 99 tys. zł w bieżącym roku. Najwyżej oceniony został projekt do Programu Promesa MKiDN Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia, który zdobył największą liczbę punktów i pierwszą pozycję w rankingu ogólnopolskim. Promesa to Program MKiDN polegający na pomocy finansowej instytucjom kultury, które nie mają środków na zapewnienie wkładu własnego do projektów ze środków europejskich. W naszym przypadku to środki finansowe niezbędne do realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Z zadowoleniem informujemy, że otrzymaliśmy taką kwotę, o jaką wnioskowaliśmy, tj. blisko 580 tys. zł. Środki te pozwolą m.in. na prowadzenie prac konserwatorskich przy reliktach Stalagu 316/VIII F (344) Lamsdorf, przygotowanie tam wystawy oraz trzeci i ostatni etap przebudowy opolskiej siedziby muzeum.

Ministerstwo dofinansuje także dwa inne projekty: Zakup kolekcji „Korespondencja polskich jeńców wojennych z lat 1939–1945" oraz Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939–1945. Środki uzyskane na pierwszy z nich w wysokości ponad 20 tys. zł pozwolą na zakup jedynej w swoim rodzaju kolekcji korespondencji jenieckiej, liczącej 210 obiektów, które pochodzą niemal z wszystkich obozów jenieckich Wehrmachtu, gdzie byli przetrzymywani polscy żołnierze podczas II wojny światowej. Są wśród nich obiekty o dużych walorach dokumentacyjnych, a także wystawienniczych, jak chociażby listy pisane przez dzieci do przebywających w niewoli ojców. Stan zachowania całego zbioru jest bardzo dobry, nie wymaga natychmiastowych zabiegów konserwatorskich. Z kolei dofinansowanie drugiego projektu w kwocie blisko 57 tys. zł umożliwi poddanie kosztownym pracom konserwatorskim unikatowych akt zespołu archiwalnego Muzeum, zagrożonych nieodwracalnym uszkodzeniem. Archiwalia te, tj. listy transportowe jeńców wojennych z lat 1939–1945, stanowią najważniejsze, często jedyne dostępne w Polsce, źródło informacji o indywidualnych losach żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu. Na podstawie tych dokumentów wystawiamy potwierdzenia pobytu w niewoli, a także rozbudowujemy cyfrową bazę danych. Obecny stan zachowania akt nie pozwala na ich udostępnianie zainteresowanym ani na szerszą prezentację.

W 2017 r. realizujemy także dwa inne projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie MKiDN w roku ubiegłym. Są to: Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje – projekt, który przewiduje przebudowę siedziby Muzeum w Opolu, oraz Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową – zadanie o charakterze multidyscyplinarnym obejmujące realizację przedsięwzięć, mających na celu poprawienie stanu i utrzymanie porządku w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a także szereg działań upamiętniających, badawczo-dokumentacyjnych, wydawniczych, wystawienniczych, edukacyjnych i popularyzatorskich. Łączna kwota dofinansowania na obydwa projekty wynosi w tym roku 900 tys. zł. Wkład własny zapewnił Zarząd Województwa Opolskiego. Przebieg wszystkich prac będziemy relacjonować.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego